2e Berap 2020
portal

Algemeen

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage over 2020 aan. Jaarlijks stellen wij twee tussentijdse rapportages op, waarbij de 1e vooral een financiële afwijkingenrapportage is.

Wij informeren u in deze 2e bestuursrapportage over de voortgang van de activiteiten 2020 uit de programmabegroting 2020 ("Wat gaan we daarvoor doen") over de eerste helft van 2020.

Corona
We zijn bezig om de effecten van de afgelopen maanden in kaart te brengen en een inschatting te maken van wat de komende periode nog op ons af komt. Doel is om tot een eerste schatting te komen. De precieze kosten zijn namelijk nog onzeker. Diverse posten kennen nog een p.m. raming. Een gedetailleerd beeld hiervan is op dit moment niet te geven, daarvoor is nog teveel onzeker.

Op basis van voortschrijdend inzicht zullen wij in december 2020 een voorstel aan de raad voorleggen waarin een nadere duiding is opgenomen. Dit voorstel zal gepaard gaan met een wijziging van de begroting 2020. In deze berap zijn de financiële consequenties 2020 nog niet opgenomen maar wordt een eerste indicatie gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29