2e Berap 2020
portal

Programmalijnen

Gezondheid

Gezondheid

Ambitie

De programmalijn gezondheid heeft als ambitie dat de inwoners van Meierijstad in een gezonde leefomgeving kunnen leven. We willen de achterstanden in gezondheid verkleinen. We willen meer gewicht toekennen aan het belang van gezondheid. Daarbij willen we vooral ook de samenwerking met andere terreinen (sociaal domein, ruimte e.d.) opzoeken. Deze samenwerking is noodzakelijk om tot echte verbeteringen te komen.

Activiteiten

Begroting 2020

We zetten in 2020 vanuit de veranderopgave verder in op een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. En zullen hier nieuwe impulsen aan geven door nieuwe projecten op te zetten en/of  accenten te leggen in bestaande trajecten. Hierbij maken we nog meer verbinding op het gebied van o.a. sport en beweging, gezonde voeding, maar ook met gebiedsontwikkeling, beheer openbare ruimte, mobiliteit en duurzaamheid. Voorbeelden van dit soort verbindingen zijn Agrifood (Voeding en Gezondheid), de Mobiliteitsvisie en Vitaal Buitengebied.
Net als in 2019 maken we ook voor 2020 een uitvoeringsplan gezondheid. Dat is een vervolg op het uitvoeringsplan 2019. We evalueren de speerpunten en activiteiten uit het uitvoeringsplan 2019 met betrokken partijen. We zetten in op een vervolg op succesvolle activiteiten en sturen bij op activiteiten die minder succesvol waren. Het gezondheidsbeleid 2018 – 2021 is daarbij het uitgangspunt.

Eind 2019/begin 2020 gaan we Netwerk Positieve Gezondheid oppakken. Belangrijk daarbij is het inzichtelijk maken welke overlegvormen er al zijn. Een efficiënte omgang met huidige netwerken nemen we hier in mee.  We bekijken bijvoorbeeld mogelijkheden voor aansluiting bij bestaande structuren en/of netwerken die worden opgezet ten behoeve van nieuwe projecten.

Toelichting bestuursrapportage

De inzet op gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving blijft doorlopen. Interventies uit het uitvoeringsplan 2019 zijn met betrokken partijen geëvalueerd. Mede op basis van die evaluatie heeft het college ook voor 2020 een uitvoeringsplan gezondheid vastgesteld. De verbinding tussen sport, beweging, gezonde voeding en alcohol/ middelengebruik is ingezet en uit zich in nieuwe interventies. De verbinding met gebiedsontwikkeling, openbare ruimte, mobiliteit en duurzaamheid is ook ingezet. En door Corona krijgt dat nu, samen met milieu en lucht, extra aandacht.
Door de coronacrisis heeft een klein deel van de interventies uit 2020 vertraging opgelopen of is uitgesteld naar later dit jaar. Onder meer de GGD-organisatie en welzijnspartijen hebben door deze crisis ook extra druk op hun eigen organisatie gekregen, waardoor prioriteiten aldaar zijn verschoven.

Eind 2020 zal het netwerk positieve gezondheid staan en operationeel zijn.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29