2e Berap 2020
portal

Financiën

Voortgang Eenmalige budgetten

Eenmalige budgetten

Eenmalige budgetten zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten/activiteiten waarvoor eenmalige uitgaven worden gedaan. Deze eenmalige uitgaven begroten we in het desbetreffende begrotingsjaar. Als deze projecten/activiteiten niet of niet volledig zijn afgerond in dat begrotingsjaar stellen wij voor ze over te hevelen naar het volgende jaar. Dit om het mogelijk te maken de activiteiten alsnog (volledig) uit te voeren.
Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zal bij de jaarrekening 2020 voorstellen worden gedaan waarbij de vastgestelde spelregels worden gehanteerd.:

Progr.

Eenmalig budget
(bedragen x € 1.000)

Besluit

Totaal
budget

Uitgaven
t/m 1 juli 2020

Restant budget
per 1-7-2020

Toelichting/stand van zaken

0

Burger Innovatiefonds

2018-2020

496

85

411

Het Nieuwe Ideeën Fonds (voorheen Burgerinnovatiefonds) sluit aan bij de gemeentelijke ambities. ConsultingKids is in 2019 ingeschakeld om het fonds meer bekend te maken bij
onze inwoners. In 2020 ondersteunt ConsultingKids bij ideeën en uitwerkingen van NIF Junior (jeugd) en ideeën voor 1,5m samenleving . ConsultingKids heeft de volgende website gebouwd; www.nieuweideeenfonds.nl. Deze website is in juni 2020 online gegaan. Op deze site kunnen inwoners ideeën aandragen voor en door inwoners zelf.

0

Citymarketing

2019-2020

200

113

87

Het beleid is uitgevoerd zoals die ook in de raadsinformatiebrief van maart 2019 is opgenomen. De middelen worden dit jaar besteed.

0

Organisatie optimalisatie

2018-2019

403

240

163

Budget wordt in 2020 ondermeer aangewend t.b.v. ontwikkelingsopdracht financiële functie.

0

Energielabeling

2018-2019

117

7

110

Uitvraag voor aanbesteding energielabels wordt momenteel voorbereid. Het is de bedoeling dat de benodigde labels dit jaar opgesteld worden. Voor enkele panden, waavoor op dit moment energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd, wordt de labeling naar volgend jaar uitgesteld.

0

Digitalisering documenten VTH software

2019

255

7

248

IBN medewerkers gaan de akten van de burgerlijke stand scannen zodra Centric de software heeft aangepast zodat automatisch genereren van de persoonsgegevens mogelijk is. Centric heeft dit nog niet gerealiseerd.

0

Ontwikkelopdracht uitvoeringsorganisatie

2019

226

195

31

Uitrol van de laatste projecten (teamontwikkeling, klantgericht werken, vitaliteit en branding van buitendienst) vindt plaats.

1

Aanpaak recreatieparken

2019

175

59

116

In augustus 2020 zijn door het college van B en W besluiten genomen ten aanzien van de gebiedsvisie De Molenheide en principeverzoek tot uitbreiding van de camping De Kienehoef. Voor beide recreatieparken wordt in het najaar van 2020 een plan van aanpak uitgewerkt met als doel te komen tot rechtmatig gebruik overeenkomstig de bestemming. Voor het opstellen van deze plannen van aanpak en de start van de uitvoering, waaronder het voeren van gesprekken met bewoners, wordt - vanuit de beschikbare budgetten - capaciteit ingehuurd. De uitvoering zal ook in 2021 zijn verdere beslag krijgen.

2

Opstellen kwaliteits- en beheersplan wegen

2017-2019

304

102

203

Het plan van aanpak voor de imtegrale gebiedsbeheerplannen (IGBP) is opgesteld en de pilot wordt gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot starten we de volgende IGBP's op.

3

Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie

2017-2020

325

72

253

We hebben de middelen aangewend voor de doorontwikkeling van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling naar een Circular Food Center in Meierijstad vanuit de Rijksregiodeal voor de komende 3 jaar. Accountmanagement- (en acquisitie-) plan zijn in werking gesteld en daarmee ook een gerichter relatiebeheer.

3

Beleidsontwikkeling economische zaken

2018-2019

295

129

166

Dit budget is bedoeld voor onderzoeken naar de herstructurering centrum Veghel, bedrijventerreinen en ontwikkeling centrum Schijndel n.a.v. de centrumvisie. Verschillende projecten duren langer dan in 2017 was voorzien. Hiermee schuift ook de bijbehorende beleidsontwikkeling op in de tijd.

3

Professionalisering centrummanagement

2020

134

134

0

De bijdragen voor professionalisering zijn volgens afspraak uitgekeerd.

4

Laaggeletterdheid

2019

116

116

0

Werkzaamheden in volle gang. Verwachting is dat het budget dit jaar volledig wordt uitgenut.

4

Innovatieprojecten onderwijs

2019-2020

200

82

118

De verwachting is dat dit budget niet op gaat dit jaar. Als gevolg van de coronacrisis zijn de scholen onbewust bezig geweest met veel innovatie, maar niet in dit kader. De regeling wordt in augustus 2020 weer onder de aandacht gebracht van de schoolbesturen.

4

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad

2019-2020

150

23

127

In 2019 is vooral gewerkt aan duurzame verbinding van de 3O's (Onderwijs/Ondernemers/Overheid). Vanwege die duurzame verbinding zijn we in de tweede helft van 2019 gestart met de verkenning naar mogelijkheden voor HBO/WO in Meierijstad. Deze verkenning loopt door in 2020.

5

Erfgoedvisie

2017-2020

101

55

46

Er is een beeldvormende avond in september 2020. Het is de bedoeling de erfgoedvisie in het laatste kwartaal 2020 door de raad te laten vaststellen.

5

Vlagheide: toeristische trekker duurzaam buiten

2019-2020

175

0

175

We hebben nog geen gebruik gemaakt van dit budget i.v.m. corona-omstandigheden. Versterking van vrijetijdseconomie en/of circulair ondernemen krijgt voortgang via verkenning eind 2020/begin 2021

5

Tijdelijke huisvesting tijdens bouw podiumaccomodatie

2018

146

56

90

Is gereserveerd voor huur tijdelijke huisvesting bieb en voor verplaatsingskosten bibliotheek en KCC naar Wenkend Perspectief. Zo mogelijk kan het ook bestemd worden voor het afdekken van extra inrichtingskosten Wenkend Perspectief

5

Viering en Herdenking van 75 jaar bevrijding

2019

200

127

73

Aciviteiten in kader van de 75 jaar bevrijding (5 mei) hebben vanwege corona niet plaatsgevonden. Deze worden doorgeschoven naar 2021 .

5

Frictiebudgetten subsidies

2019-2020

376

200

176

Een deel van dit budget is voor de laatste afwikkelingen in het kader van sportharmonisatie (opname over te nemen gebouwen, notariskosten, huurcontracten en eventuele subsidieknelpunten). Verder wordt dit budget in 2020 aangewend voor het afdekken van subsidies binnensportaccommodaties.

5

Toeristisch recreatie ontwikkeling Vlagheide en Duits lijntje

2019-2020

150

125

25

Uitgangspunten voor een recreatief-toeristische invulling van de Vlagheide zijn grotendeels geformuleerd. Na duidelijkheid over onze rol in eigendom en beheer vuilstort geven we uitvoering aan een acquisitieplan om partijen te interesseren en ontwikkeling te realiseren.

5

Landschapstriënnale 2020

2019-2020

160

116

44

Vanwege de corona-crisis is de landschapstriennale doorgeschoven naar het voorjaar van 2021.

6

Integratie statushouders

2019-2020

150

3

147

Samen met Toegang is de formatie voor inburgering berekend. Dit wordt deze zomer uitgewerkt. De verwachting is dat we de middelen gaan gebruiken voor het opzetten van projecten.

6

Inclusieve samenleving

2019-2020

332

107

225

In 2020 zijn meerdere onderdelen gerealiseerd, zoals het aanstellen van de ambassadeur inclusie, het stimuleringsfonds toegankelijkheid, het vormgeven van waarderingsprijs en projectgroep digitale toegankelijkheid. Sommige onderdelen van de bewustwordingscampagne zijn door de corona restricties grotendeels doorgeschoven naar 2021. Namelijk de publicaties van de verhalenreeks en de uitreikingsmomenten van de waarderingsprijs.

6

Proeftuin Veghel

2019-2020

800

41

759

Dit budget wordt gebruikt voor de voorbereidingskosten Leefgoed 2020 en de uitvoeringskosten PIM. In de tweede helft van 2020 wordt voor PIM een projectleider aangetrokken. Het resterende bedrag wordt betrokken bij de dekking voor het raadsvoorstel Leefgoed, dat later dit jaar wordt opgesteld.

6

Werkbudget preventie en innovatie sociaal domein

2019

870

222

648

Voorzien wordt dat eind 2020 in totaal € 520.000 is besteed. Een aantal projecten is nog in voorbereiding of (tijdelijk) uitgesteld o.a. door corona. Hierover wordt het tweede half jaar meer duidelijk.

6

Ontwikkeling Participatiebedrijf

2019

221

0

221

In de Stuurgroep is de 'doorontwikkeling Participatiebedrijf' onderwerp van de veranderopgave. Deze ontwikkeling vind nu zijn vorm in de opzet van een mobiliteitscentrum, in samenwerking met IBN en WSD.

7

Uitvoering klimaatbeleid

2017

121

101

20

Dit is een budget van voor de fusie, dat telkens naar het volgende jaar is overgeheveld. In 2019 is dit gebruikt om inhuur van te betalen t.g.v. capaciteitsproblemen. Nu we nagenoeg op volle kracht zijn is extra inhuur niet meer nodig in 2020. Dit eenmalige budget kan derhalve bij de jaarrekening 2020 komen te vervallen.

7

Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West

2018

300

0

300

Project moet nog in uitvoering worden genomen. Dit jaar moeten de eerste peilbuizen worden geplaatst voor de monitoring van de pluim

7

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

2020

350

32

318

Van dit budget wordt € 300.000 ingezet als 'werkbudget duurzaamheid' voor de 40 projecten uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. De overige € 50.000 wordt omgezet naar formatie volgens besluit bij vaststelling van begroting 2019.

7

Regeling reductie energievebruik

2020

218

58

161

Inmiddels is een klein gedeelte van het budget uitgegeven aan activiteiten zoals de isolatiecampagne en het opstarten van energiecoaches. Het overige gedeelte besteden we in 2020 aan diverse activiteiten, waaronder een voucherconstructie.

8

Herontwikkeling woonwagenlocatie Nederboekt

2020

186

101

85

Budget is een raming van voorberreidingskostenen voor bouw- en woonrijpmaken woonwagenlokatie Nederboekt. Planning is afhankelijk van Area.

8

Ondersteuningsnetwerk veehouders

2019

330

134

196

Er hebben inmiddels 80 keukentafelgesprekken plaatsgevonden voor het ondersteunen van veehouders voor het maken van toekomstplannen. Er is ook extra capaciteit ingeschakeld voor het begeleiden van ruimtelijke plannen/initiatieven van veehouders in het buitengebied.

8

Ontwikkeling Havenkwartier

2020

150

0

150

We werken aan planvorming voor delen Noordkade en Zuidkade. Het is de bedoeling een voorstel aan provincie te doen voor doorontwikkeling.

Totaal

8.730

2.839

5.892

Progr.

Kredieten zonder activering

Besluit

Totaal
krediet
2020

Uitgaven
t/m juni 2020

Project-
fase

Toelichting (bedragen x € 1.000)

0

Actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan

2017

150

141

U

Onderhoud en veiligheidsbeleid in de maak. Door corona-crisis werkzaamheden hervatten in september.

0

Sint-Oedenrode - Kasteellaan

2019

157

170

V

Het betreffen voorbereidingskosten voor een te openen grex. Kosten dienen geactiveerd te worden.

0

ICT Meierijstad: Telefonie

2016

209

226

A

De inrichting van onze belcentrale is nog niet helemaal naar wens. Het resterend budget gaan we inzetten om dit te verbeteren.

0

Eenmalige uittredingskosten Belastingsamenwerking Oost-Brabant

2016

320

271

A

MijnOverheid: 
Begin 2020 is het eerste deel van dit project afgerond. Vanaf september 2020 zal er gestart worden met MijnOverheid fase 2 waarvoor nu nog een bedrag van €18.328,89 staat gereserveerd op het krediet. MijnOverheid fase 2 heeft als doel dat bezoekers van MijnOverheid.nl (als het gaat om de digitale aanslagregeling van de gemeente Meierijstad) met ingang van belastingjaar 2021 direct kunnen doorlinken naar de digitale belastingbalie van Meierijstad. Deze faciliteit bestaat nu nog niet en vergt een samenwerking van gemeente, Gouw IT en DataB.

Inhuur medewerkster TOG voor afhandeling van o.a. legesbezwaren
De grote hoeveelheid en de complexheid van de legesbezwaren heeft ervoor gezorgd dat we begin 2020 opnieuw de keuze hebben gemaakt voor externe inhuur om bezwaren af te handelen. Aangezien dat naast de aanslagen gemeentelijke belastingen ook de leges is stopgezet tot en met 31 juli i.v.m. de coronamaatregelen verwachten we in het 2de deel van 2020 een hoog aantal bezwaren wat binnen zal komen waardoor de gehele bedrag wat ervoor is opgenomen besteed wordt.

Aanpassing software GOUWit
In augustus starten we met het tweede deel van het project G7R2 (ombouwen gouw5 naar G7R2). In augustus 2019 is het eerste deel van het project uitgevoerd. Voor projectleiding, uitleg en inrichting van het pakket zullen de consultants van Gouw moeten worden ingehuurd. Voor dit project staat het restant van het krediet gereserveerd.

0

WOZ-waardering op basis van Gebruiksoppervlakte

2018

219

81

U

De inventarisatie van de gebruiksoppervlakte van de woningen is voor ongeveer 75% afgerond. De ombouw en inrichting van de waarderingsmodellen is net opgestart. Het doel is om al in 2021 de WOZ-waarden van de niet grondgebonden objecten (van de appartementen, bovenwoningen, flats etc. is de inventarisatie al volledig afgerond) op basis van gebruiksoppervlakte te waarderen en te beschikken. In de loop van 2020 wordt ook de inventarisatie van de overige woningen afgerond, waarna ook hier in 2021 de ombouw en inrichting van de waarderingsmodellen kan plaats vinden. Voor het tijdvak 2022 worden alle woningen dan op basis van gebruiksoppervlakte gewaardeerd en beschikt, conform de eis van de Waarderingskamer.

Totaal

1.055

888

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29