2e Berap 2020
portal

Programmalijnen

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Ambitie

Wij willen een gemeente zijn met een prettige woon- en leefomgeving. Een gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving en oog heeft voor de menselijke maat. We bezien leefbaarheid vanuit de volgende dimensies: sociale leefbaarheid, fysieke leefbaarheid, en veiligheid.

In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waarin inwoners samen invulling geven aan fijn wonen en leven. Samen versterken we deze beweging: door te verbinden, te ontmoeten, duurzame voorzieningen tot stand te brengen en samen op te trekken. Zo komen we tot vitale kernen in Meierijstad.

Activiteiten

Begroting 2020

Op basis van de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor geven we in 2020, in samenspraak en samenwerking met o.a. dorps- en wijkraden en maatschappelijke partners, concrete invulling aan een aantal focuspunten op leefbaarheid. Welke partijen en welke beleidsvelden daar het meest bij betrokken zijn, is afhankelijk van het beeld dat uit de monitor naar voren komt.

Ook in 2020 kunnen inwoners met ideeën of plannen voor een activiteit die de leefbaarheid in dorpen en kernen stimuleert weer een beroep doen op een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

Toelichting bestuursrapportage

In april is de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor online, voor eenieder openbaar, gepubliceerd. Komende periode wordt nader gekeken naar achtergronden en achterliggende oorzaken bij de informatie die uit de leefbaarheidsmonitor naar voren komt. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met externe partners en gemeentelijke medewerkers, maar ook met bijvoorbeeld de wijk- en dorpsraden. Uit die gesprekken zal ook blijken waar mogelijkheden en kansen liggen voor samenwerking en vervolgstappen. Verder is in de prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen opgenomen dat voor ten minste één buurt of wijk waar Woonmeij en één buurt of wijk waar Area bezit heeft, een gezamenlijk plan van aanpak wordt uitgewerkt t.a.v. het verbeteren van de leefbaarheid. Deze gesprekken worden momenteel gevoerd. Waar het kan worden opvallende uitkomsten uit de leefbaarheidsmonitor meegenomen in het lopend beleid of in aanstaande beleidskeuzes, en -uitvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergroten van de bekendheid van het Buurt Informatie Netwerk (BIN), wat is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29