2e Berap 2020
portal

Financiën

Specificatie indicatie financiële gevolgen Corona

Specificatie indicatie financiële gevolgen Corona

Bijlage Nadere specificatie indicatie financiële effecten Corona

Impact Corona

INKOMSTEN

Specifieke Corona regeling Rijk

5.719.937

Tozo-regeling

5.569.937

V

FPK, cultuur, provincie

150.000

V

Inkomsten Rijk (gemeentefonds)

1.693.542

Compensatie Algemene uitkering juni 2020

1.243.542

V

Toename BUIG-gelden

450.000

V

Inkomsten GREX en verkopen

0

Belastingen, leges, huurinkomsten

-2.229.136

Leges burgerzaken

-200.000

N

Oninbaarheid belastingen

-150.000

N

Opbrengst marktgelden

-16.380

N

Toeristenbelasting

-74.800

N

Opbrengst kermisgelden

-23.675

N

Leges commerciele evenementen

-2.130

N

Leerlingen vervoer

-1.800

N

Huurinkomsten sportaccommodaties

-1.289.319

N

Huurinkomsten Bizzi

-6.467

N

Huurinkomsten Wijk- en gemeenschapshuizen

-417.971

N

Vervallen eigen bijdrage WMO

-29.902

N

Collectief vervoer wmo

-16.692

N

Overige inkomsten

0

Impact Corona

UITGAVEN

Bedrijfsvoering

-25.000

Telefoonkosten

-50.000

N

Kosten extra faciliteiten thuiswerken

-50.000

N

Kosten bedrijfsvervoer

75.000

V

Subsidierelaties, verbonden partijen

707.036

Kosten zwemonderwijs

1.300

V

Peuteropvang

-49.768

N

Leerlingenvervoer

23.850

V

Accommodatiesubsidies sportaccommodaties

815.030

V

Accommodatiesubsidies wijk- en gemeenschapshuizen

386.624

V

Gebouw Noordkade

-185.000

N

De Blauwe Kei

-300.000

N

Bijdrage gemeente blauwe kei

100.000

V

Exploitatie MFA 't Spectrum

-60.000

N

Exploitatie Mariendael

-25.000

N

Sociaal domein

-6.070.723

Kosten bouwdorp

25.348

V

Waardering mantelzorg

-3.912

N

Kinderopvang, minder inspectiekosten

18.000

V

Ondersteuning welzijnsinstellingen (folders e.a.)

-13.844

N

Participatiewet, kosten levensonderhoud

-450.000

N

Nieuwe uitkeringsregeling mbt corona-virus (Tozo)

-5.569.937

N

Collectief vervoer wmo

-77.390

N

Jeugdzorg

1.012

V

Fysiek domein

-31.897

Beheerkosten gebouwen

-6.897

N

Herinrichting markt Sint Oedenrode

-25.000

N

Dienstverlening

-47.565

Extra handhaving openbare orde

Beheerkosten kermissen

-47.565

N

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29