2e Berap 2020
portal

Bijlagen

Gebruikte afkortingen

Afkorting

Omschrijving

AGR

Algemene Gemeentelijke Reserve

A.G.V.

Als gevolg van

AS50

Samenwerkingsverband Uden, Oss, Bernheze Veghel

AVE

Aanpak Voorkoming Escalatie

A.S.

Aanstaande

BERAP

Bestuursrapportage

BHIC

Brabants Historisch Informatiecentrum

BIN

Buurt Informatie Netwerk

BIZ

Bedrijfsinvesteringszone

BOA

Buitengewoon Opsporing Ambtenaar

BRP

Basis Rioleringsplan

BUas

Breda University of Appleid Science (BUas)

BUIG-gelden

Gebundelde uitkering rijk

CBS

Central Bureau voor de Statistiek

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CISO

Chief Information Security Officer

CJG

Centrum Jeugd en Gezin

COVID-19

Corona Virus Disease

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw

de drie O's

Onderwijs/ondernemers/overheid

DBK

De Blauwe Kei

d.d.

De dato

DMS

Documenten Management Systeem

DMOP

Duurzaam Meerjarig Onderhoud Plan

EB

Eenmalig budget

E.D.

En dergelijke

e.e.a.

Een en ander

E.V.

En verder

FPK

Fonds Podiumkunsten

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GREX

Grondexploitatie

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IGBP

Integraal Gebiedsbeheerplan

IHP

Integraal Huisvesting Plan

INCL.

Inclusief

i.p.v.

In plaats van

i.r.t.

In relatie tot

I.S.M.

In samenwerking met

i.v.m.

In verband met

IVP

Integraal Veiligheidsplan

j.l.

Jongstleden

KCC

Klant Contact Centrum

KV

Kadernota Vastgoed

LEA

Lokale educatieve Agenda

LIO

Lokaal Informatie Overleg

LTA

Lange termijn agenda

m.b.t.

Met betrekking tot

MER

Milieu Effect Rapportage

MFA

Multi Functioneel Accommodatie

m.i.v.

Met ingang van

MJOP

Meer Jaren Onderhoud Programma

MvC

Model View Controller

MvM

Mijlpalen van Meierijstad

n.a.v.

Naar aanleiding van

NIF

Nieuwe Ideeën Fonds

NT1

Nederlandse als 1e taal

N.V.T.

Niet van toepassing

O.A.

Onder andere

o.b.v.

Op basis van

PIM

Participeren in Meierijstad

PIP

Persoonlijk Internet Portaal

PIP

Provinciaal InpassingsPlan

P.M.

Pro Memorie

POM

Platform Ondernemers Meierijstad

Progr.

Programma

PWA

Prins Willem-Alexander

Q1/2/3/4

Kwartaal 1/2/3/4

RBL

Regionaal Bureau Leerplicht

Reconstr.

Reconstructie

RIB

Raadsinformatiebrief

RvV

Raad van Verbeelding

SO

Speciaal Onderwijs

Stika

Stimuleringskader

STILA

Stimuleringsregeling Landschap

SW

Sociale Werkvoorziening

STM

Stichting Toegankelijk Meierijstad

t.a.v.

Ten aanzien van

t.g.v.

Ten gunste van

TOG

Taxatiebureau onroerende goederen

t.o.v.

Ten opzichte van

TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

VANG

Van Afval Naar Grondstof

VFL

Verordening Fysieke Leefomgeving

VMBO

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VRI

Verkeer Regel Installatie

VRBN

Veiligheidsregio Brabant Noord

VSG

Vereniging Sport en Gemeenten

(v)so

(voortgezet) speciaal onderwijs

VTH

Vergunningverlening Toezicht Handhaving

WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WO

Wetenschappelijk onderwijs

WOZ

Waardebepaling Onroerende Zaken

zgn.

Zogenaamd

ZLTO

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29