2e Berap 2020
portal

Algemeen

Voorstel

 

Datum raadsvergadering
5 november 2020

Samenvatting
De berap 2020 is een voortgangsrapportage op de activiteiten van de programmabegroting 2020 volgens een stoplichtenmodel. Daarnaast zijn financiële afwijkingen op de gemeentebegroting 2020 opgenomen met een toelichting voor afwijkingen > € 20.000.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
De 2
e berap 2020 is een voortgangsrapportage van de programmabegroting 2020.

Behandeling in commissie
15 oktober 2020

Ontwerpbesluit gemeenteraad

  1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2020
  2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2020 conform de 2e bestuursrapportage 2020
  3. Beschikbaar stellen van de (verhoging van) kredieten conform de 2e bestuursrapportage 2020
  4. De kredieten af te ramen conform de 2e bestuursrapportage 2020
  5. Alles wat in de (gewijzigde) begroting 2020 als dekking de bestemmingsreserve sociaal domein heeft bij de jaarrekening te verrekenen met deze reserve. Andere over- of onderschrijdingen van de budgetten binnen programma Sociaal Domein lopen via het jaarrekeningresultaat
  6. Kennis te nemen van de dashboardrapportage Sociaal Domein.
Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29