2e Berap 2020
portal

Programma's

0 Bestuur en ondersteuning

Toelichting op financiële afwijkingen > € 20.000

Kosten verzekeringsportefeuille (nadeel € 88.693)
In 2020 heeft de verzekeringsmaatschappij éénzijdig de brandpolis opgezegd. Dit raakte 65% van onze portefeuille. Naar aanleiding hiervan is een meervoudige onderhandse aanbesteding voor 1 jaar uitgezet. Hieruit volgde een verhoging van de te betalen verzekeringskosten.
Voor de brandverzekering voor 2021 e.v. is inmiddels een Europese aanbesteding in gang gezet.

Vervanging backend infrastructuur ICT (nadeel € 50.000)
In 2018 was er de wereldwijde  Spectre and Meltdown hack; wij hebben hierop ingegrepen maar op dit moment leidt dit tot vertragingen in onze systemen. Hierdoor moeten we extra kosten maken. Om de snelheid te verhogen..

Juridische advies kosten (nadeel € 45.000)
Het budget Juridische advieskosten is bedoeld voor het voeren van (privaatrechtelijke-) procedures en vergoeding van proceskosten. Dit zijn verplichte uitgaven die moeilijk te plannen zijn. In 2020 zijn er een aantal dure privaatrechtelijke procedures gevoerd. Denk hierbij aan een bij de Hoge Raad ingediend cassatieverzoek door een kabel- en/of leidingexploitant en ICT procedures. Verder werden we in 2019 en 2020 geconfronteerd met verzoeken tot wijziging van de Basisregistratie personen. Dit betreft zeer specialistische procedures, die worden aangespannen door statushouders die oorspronkelijk andere informatie hebben opgegeven die is verwerkt. Per land van herkomst verschilt de procedure en de documenten die dienen te worden overgelegd. Hierom is een gespecialiseerd bureau gevraagd ons bij drie procedures te begeleiden en tijdens deze procedures tevens onze specialisten te scholen
2020 is tot nu toe een uitzonderlijk jaar gebleken. In de eerste plaats dient uiteraard te worden gedacht aan de Corona crisis. Het is de verwachting dat in het kader van de nazorg ook juridische kosten gemaakt zullen worden. Hierom is het aannemelijk dat de uitgaven in het tweede half jaar niet lager zullen uitvallen dan in het eerste half jaar.
Juridische zaken vervult een poortwachtersfunctie. Dat houdt in dat we zelf doen wat we kunnen en mogen en alleen externe deskundigheid inschakelen wanneer we daartoe wettelijk zijn verplicht of zelf onvoldoende expertise in huis hebben om een aanvaardbaar procesrisico te waarborgen. Ook wordt een kosten-batenanalyse gemaakt voordat we zelf gaan procederen. Er wordt alleen een procedure gestart als we verwachten dat de opbrengsten hoger zijn dan de kosten of wanneer een procedure om een zwaarwegende maatschappelijke reden onontkoombaar is.  De mogelijkheden om de uitgaven te beïnvloeden zijn verder echter gering. Zoals gezegd gaat het om wettelijk verplichte uitgaven. We kunnen ons uiteraard niet aan procedures onttrekken met de mededeling dat ons budget niet toereikend is.

Rentekosten en verdeling rentekosten (nadeel € 224.511)
In de begroting 2020 is rekening gehouden met het herfinancieren van leningen en aanvullende leningen voor financiering van investeringen. De huidige liquiditeitspositie geeft echter aan dat nog geen herfinanciering nodig is. Per saldo geeft dit een voordeel op de directe rentekosten van € 470.819.
Conform de gehanteerde renteverdelingssystematiek (omslagrente naar boekwaarden en afzonderlijke renteberekening naar grondexploitatie) betekent dit dat de toegerekende rentekosten aan de diverse kostendragers ook gewijzigd moet worden. Dit heeft een negatief effect op de rentekosten zoals opgenomen in exploitatie van € 695.330 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020. In de 1e bestuursrapportage 2020 zijn de eerder geraamde rentekosten op de kostendragers al aanzienlijk verlaagd.
Per saldo ontstaat een negatief effect op de exploitatie van € 224.511.

Bijdrage overheadkosten dienstverlening Boekel en Bernheze (nadeel € 45.076)
Onlangs zijn de uitvoeringsafspraken Sociale Zaken 2020 met de gemeente Boekel en de gemeente Bernheze vastgesteld. De vergoeding voor de uitvoering wordt gebaseerd op integrale kostprijsberekening per uur. Doordat het aantal normuren voor de uitvoering lager is dan het aantal wat is opgenomen in de begroting (zie ook bij programma 6), is ook de vergoeding voor de kosten van overhead lager. Het structurele effect wordt meegenomen in de begroting 2021.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds (voordeel € 939.114)
De financiële uitwerking van de meicirculaire inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn via afzonderlijke raadsInformatiebrief aan de raad medegedeeld. In deze bestuursrapportage worden de financiële consequenties verwerkt.
Per saldo wordt de algemene uitkering over 2019 en 2020 verhoogd met € 1.554.118. Voor een aantal toevoegingen worden de extra middelen geoormerkt (totaal € 615.004).

Mutaties meicirculaire 2020

2019

2020

Totaal toename algemene uitkering  meicirculaire 2019:

€ 136.889

€ 1.417.229

€ 1.554.118

Totaal te oormerken middelen

€ 615.004

€ 615.004

€ 136.889

€ 802.225

€ 939.114

Vrijval geraamde onderuitputting algemene uitkering (voordeel € 1.000.000)
Bij gemeenten is de laatste jaren onvrede ontstaan over de frequente (negatieve) bijstellingen van het accres en is gepleit voor meer stabiliteit in ontwikkeling daarvan. Oorzaak van de negatieve bijstellingen was de onderuitputting bij de departementen. De gemeenten ontvangen dan achteraf ook minder uit het gemeentefonds. Inmiddels heeft het Rijk besloten dat het accres in de jaren 2020 en 2021 wordt “vastgeklikt” en er geen verrekening plaatsvindt bij een mogelijke onderuitputting. Wij hebben hiervoor bij de septembercirculaire 2019 € 0,9 miljoen gereserveerd. Deze kan thans vrijvallen.
Daarnaast was een daling van het accres ingeschat als gevolg van dalende aardgasbaten. De effecten daarvan zijn inmiddels verwerkt bij de meicirculaire zodat deze geraamde verlaging ad € 100.000 kan vervallen.

Digitalisering documenten Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (budgettair neutraal)
Van dit budget was € 150.000 aangevraagd voor het digitaliseren van analoge bouwvergunningen. Het BHIC heeft echter aangegeven de bouwvergunningen in te gaan scannen, zonder de kosten in rekening te brengen bij de gemeente. Deze kosten (met deels dekking uit AGR gelden) worden dus niet gemaakt en kunnen in mindering worden gebracht op het budget. Voor het 2de onderdeel van dit budget (duurzaam toegankelijk maken dossiers) zijn we bezig met het vooronderzoek, we verwachten Q4 de eerste uitgaven hierin te doen bij de realisatie.
Verlaging kosten € 150.000, verlaging dekking algemene risicoreserve € 81.824, verlaging dekking AGR-gelden € 68.176.

Investeringen

Call center oplossing (krediet verlagen met € 50.000)
Het geraamde investeringskrediet kan vervallen omdat de bestaande omgeving voor het KCC gehandhaafd wordt tot 2022. De geraamde kapitaallasten zijn verlaagd bij de 1e bestuursrapportage.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29