2e Berap 2020
portal

Algemeen

Samenvatting

In de 2e berap 2020 geven wij u een financiële afwijkingenrapportage over de cijfers t/m juni 2020. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2020, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2021. De 2e berap 2020 laat een voordeel zien van € 956.624.
Na verwerking van dit voordeel is het geraamd resultaat 2020 positief € 3.022.600.

Totaaloverzicht 2020

Bestaand beleid
Bedragen (x € 1.000)

Begroting 2020
voor 2e berap

2e Berap 2020

Begroting 2020
na 2e Berap

Lasten

240.790

211

241.001

Baten

229.009

353

229.362

Geraamd saldo van baten en lasten 

-11.781

142

-11.639

Toevoeging reserves

5.589

0

5.589

Onttrekking reserves

19.436

814

20.250

Mutaties reserves

13.847

814

14.661

Resultaat begroting 2020 na 2e bestuursrapportage 2020

2.066

956

3.022

Het saldo 2e bestuursrapportage 2020 wordt vooral verklaard door de verwerking van de meicirculaire 2020 (€ 939.114 voordelig) en het laten vrijvallen van een geraamde stelpost inzake mogelijk onderuitputting accres 2019 (€ 1.000.000) .

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen opgenomen (V = Voordeel, N = Nadeel) voor de exploitatie. De toelichting op de afwijkingen zijn opgenomen in de betreffende programma's.
 

Mutaties 2e BERAP 2020 (bedragen x € 1.000)

Kosten verzekeringsportefeuille

89

N

Vervanging backend infrastructuur ICT

50

N

Juridische advieskosten

45

N

Directe rentekosten

470

V

Lagere toerekening rentekosten aan kostendragers (grondexploitatie, afval, riool, overige)

695

N

Bijdrage in overheadkosten voor dienstverlening aan Bernheze en Boekel

45

N

Bijstelling algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2020

1554

V

af: oormerking middelen

615

N

Vervallen geraamde onderuitputting algemene uitkering

1000

V

Bijdrage 2019 Veiligheidsregio Brabant Noord

152

V

Uitvoeringskosten Lokaal Educatieve Agenda

83

V

Interne verrekening kosten gymonderwijs

43

N

Transitiekosten zwembad

488

N

Herverdeling budgetten binnensport

64

N

Frictiebudget subsidies

107

V

De Blauwe Kei, aanvulling subsidie 2019

64

N

Optimaliseren verlichting Museum Jan Heestershuis

20

N

Aanpassing berekening kostprijs voor Bernheze en Boekel

82

N

Omzetten tijdelijke formatie duurzaamheid naar structureel i.v.m. Klimaatakkoord.

50

N

Diverse overige verschillen en afronding

-61

N

Resultaat 2e BERAP 2020

956

V

(administratieve) aanpassingen zonder budgettair effect op de exploitatie .
Voor een aantal mutaties wordt beschikt over reserves, stelposten of worden extra inkomsten verkregen waardoor deze een neutraal effect hebben op de exploitatie.

Administratieve aanpassingen (bedragen x € 1.000)

EB digitalisering documenten VTH (neutraal)

150

V

Verlaging dekking uit AGR-gelden en Algemene Reserve

150

N

Verhuur ruimte gemeentehuis aan RBL

61

V

Vervallen verhuur politiebureau aan RBL

61

N

Kosten wmo i.v.m. abonnementstarief

946

N

Dekking uit reserve Sociaal Domein

946

V

Kosten lumpsum Meldpoint 

130

N

Dekking: stelpost volumeontwikkeling sociaal domein

130

V

Regionale projectkosten inkoop Wmo specialistische hulp

42

N

Dekking: stelpost volumeontwikkeling sociaal domein

42

V

Kosten lokaal maatwerk jeugdzorg

100

V

Toevoeging aan stelpost volumeontwikkeling sociaal domein

100

N

Programmaraad Cybercrime Oost-Brabant

24

N

Ontvangen middelen

24

V

Vergoeding aan ROC De Leijgraaf voor kosten volwasseneducatie WEB

60

N

Bijdrage vanuit gemeente Den Bosch

60

V

Aanpassingen sociale uitkering

110

N

Mutaties rijksuitkeringen

110

V

Kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering

808

N

overheveling budgetten

1808

V

Aframen bevoorschotting gemeente Den Bosch LTA

1000

N

Project demoralisering drugs

78

N

Inkomsten project demoralisering drugs

78

V

Kwaliteitsimpulsen Groen Blauw stimuleringskader

25

V

Beschikking overvoorziening verbetering kwaliteit buitengebied

25

N

Totaal effect exploitatieresultaat

0

Mutaties onttrekking reserves
In onderstaand overzicht zijn de onttrekkingen uit reserves opgenomen die in deze BERAP worden voorgesteld. De toelichting op deze onttrekkingen zijn te vinden in de programma's waar deze mutaties op betrekking hebben (zie programma 0, 6 en 7.

Afwijkingen ten gunste van algemene risicoreserve (bedragen x € 1.000)

EB: Digitalisering documenten VTH software

82

EB: uitvoeringsprogramma duurzaamheid

50

Totaal ten gunste van algemene risicoreserve

132

Afwijkingen ten laste van bestemmingsreserve sociaal domein (bedragen x € 1.000)

Wmo: Kosten huishoudelijke verzorging i.v.m. abonnementstarief

946

Totaal ten laste van bestemmingsreserve sociaal domein

946

Bijstelling van kredieten
Wij stellen voor de volgende investeringskredieten te verlagen. Een toelichting op deze kredieten is gegeven bij de programma's.

Mutaties kredieten (bedragen x € 1.000)

Verlaging kredieten

Call center oplossing

50

V

Vervangen Koeveringsedijk Sint-Oedenrode/Schijndel

1300

V

Vervangen fietspad Jekschotstraat Veghel

700

V

Vervanging wegen 2019

200

V

Reconstructie N616, komtraverse Erp

1000

V

Verhoging kredieten

Vervanging kunstgrasvelden 2020

293

N

Vervanging materialen sportaccommodaties

84

N

Overname horeca inventaris sporthal De Streepen

44

N

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29