2e Berap 2020
portal

Algemeen

Samenvatting

De huidige coronacrisis heeft grote gevolgen voor de gemeente. De crisis en het ontstaan van de ‘anderhalvemetersamenleving’ raken velen beleidsvelden waarop de gemeenten actief is: van sport tot horecabeleid en van maatschappelijke ondersteuning tot het functioneren van de ambtelijke organisatie. Al deze veranderingen kunnen financiële consequenties hebben.

We zijn bezig om de effecten van de afgelopen maanden in kaart te brengen en een inschatting te maken van wat de komende periode nog op ons af komt.

Doel is om tot een eerste schatting te komen van de financiële effecten voor de gemeente Meierijstad. Een gedetailleerd beeld hiervan is op dit moment niet te geven, daarvoor is nog teveel onzeker. Daarom zijn diverse posten nog met P.M. aangeduid omdat gegevens daarover nog niet bekend zijn. Een eerste indicatie van de financiële gevolgen kan echter wel worden gegeven. Of dit effect van korte duur zal zijn of langere tijd zal doorwerken, is nog onzeker en mede afhankelijk van de vraag of er straks sprake zal zijn van een tweede golf.

Bij een tweede golf, zal het beroep op de bijstand naar verwachting flink stijgen. Een tweede golf zal naar verwachting een groot aantal bedrijven die in het voorjaar het hoofd net boven water heeft kunnen houden het laatste zetje kunnen geven dat er voor zorgt dat er nogmaals serieus bezuinigd moet worden, of dat het bedrijf failliet gaat. Vermoedelijk zijn de effecten hiervan ook na 2020 nog voelbaar.

Wij hebben een eerste aanzet gemaakt om de kosten voor de gemeente Meierijstad in kaart te brengen. Het gaat om alle activiteiten van de gemeente en alle effecten: meer uitgaven, minder inkomsten en ook financiële meevallers. Daarnaast zijn de compensatiemaatregelen van het Rijk weergegeven.

Het is van belang dat het rijk voldoende middelen vrijmaakt voor de door hen toegezegde reële compensatie van de kosten en gederfde inkomsten van gemeenten.

De minister van Binnenlandse Zaken deed de toezegging dat reële coronakosten volledig worden vergoed. Zo krijgen gemeenten bijvoorbeeld compensatie voor lokale culturele voorzieningen en voor inkomstenderving, bijvoorbeeld voor wegvallen inkomsten uit toeristen- en parkeerbelasting. Het eerste deel is in beeld gebracht. De minister kwam met een steunpakket van € 566 miljoen euro. Een deel hiervan is inmiddels gecompenseerd via de algemene uitkering. Het aandeel van Meierijstad hierin bedroeg € 1.243.542.


Op basis van voortschrijdend inzicht zullen wij in december 2020 een voorstel aan de raad voorleggen waarin een nadere duiding is opgenomen. Dit voorstel zal gepaard gaan met een wijziging van de begroting 2020.


Voor nadere onderverdeling zie onder kop "Financiën"..


- Is nadeel

Impact Corona (bedragen x € 1.000)

INKOMSTEN

Specifieke Corona regeling Rijk

5.720

Inkomsten Rijk (gemeentefonds)

1.243

Inkomsten Rijk (BUIG-gelden)

450

Inkomsten GREX en verkopen

0

Belastingen, leges, huurinkomsten

-2.229

Overige inkomsten

0

Subtotaal

5.184

Impact Corona (bedragen x € 1.000)

UITGAVEN

Bedrijfsvoering

-25

Subsidierelaties, verbonden partijen

707

Sociaal domein

-6.071

Fysiek domein

-32

Dienstverlening

-48

Subtotaal

-5.468

Voorlopige indicatie

-284

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29