2e Berap 2020
portal

Onze dienstverlening is klantvriendelijk, resultaatgericht, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij.

In het najaar van 2019 is de leefbaarheidsenquête onder inwoners in Meierijstad uitgevoerd. Hierin is ook de veiligheidsenquête opgenomen. Meierijstad kiest ervoor om de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor te integreren in deze tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor. Het onderzoeksbureau levert de monitor en rapportage op aan het eind van 2019. Dit is een nulmeting voor Meierijstad. Om de meerjarige ontwikkeling inzichtelijk te maken, vindt het onderzoek over twee jaar nogmaals plaats. In 2020 geven we, op basis van de uitkomsten van de monitor concrete invulling aan een aantal focuspunten op leefbaarheid. Dit doen we in samenspraak en samenwerking met o.a. dorps- en wijkraden en maatschappelijke partners. Welke partijen en welke beleidsvelden daar het meest bij betrokken zijn, is afhankelijk van het beeld dat uit de monitor naar voren komt. Ook in 2020 kunnen inwoners met ideeën of plannen voor een activiteit die de leefbaarheid in dorpen en kernen stimuleert weer een beroep doen op een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

In het najaar van 2019 is de leefbaarheidsenquête onder inwoners in Meierijstad uitgevoerd. Hierin is ook de veiligheidsenquête opgenomen. Meierijstad kiest ervoor om de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor te integreren in deze tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor. Het onderzoeksbureau levert de monitor en rapportage op aan het eind van 2019. Dit is een nulmeting voor Meierijstad. Om de meerjarige ontwikkeling inzichtelijk te maken, vindt het onderzoek over twee jaar nogmaals plaats. In 2020 geven we, op basis van de uitkomsten van de monitor concrete invulling aan een aantal focuspunten op leefbaarheid. Dit doen we in samenspraak en samenwerking met o.a. dorps- en wijkraden en maatschappelijke partners. Welke partijen en welke beleidsvelden daar het meest bij betrokken zijn, is afhankelijk van het beeld dat uit de monitor naar voren komt. Ook in 2020 kunnen inwoners met ideeën of plannen voor een activiteit die de leefbaarheid in dorpen en kernen stimuleert weer een beroep doen op een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

0.1.12 Leefbaarheid

Toelichting:

In april is de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor online, voor eenieder openbaar, gepubliceerd. Voor de zomervakantie is een online bijeenkomst georganiseerd waarin de Meierijstadse wijk- en dorpsraden uitgebreid zijn bijgepraat over de gebruiksmogelijkheden van de monitor Ook zijn er voor iedereen beschikbare tutorials (filmpjes) over het gebruik van de monitor gepubliceerd (op: www.meierijstad.nl/leefbaarheidsmonitor). Komende periode wordt nader gekeken naar achtergronden en achterliggende oorzaken bij de informatie die uit de leefbaarheidsmonitor naar voren komt. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met externe partners en gemeentelijke medewerkers, maar ook met bijvoorbeeld de wijk- en dorpsraden. Uit die gesprekken zal ook blijken waar mogelijkheden en kansen liggen voor samenwerking en vervolgstappen. Verder is in de prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen opgenomen dat voor ten minste één buurt of wijk waar Woonmeij en één buurt of wijk waar Area bezit heeft, een gezamenlijk plan van aanpak wordt uitgewerkt t.a.v. het verbeteren van de leefbaarheid. Deze gesprekken worden momenteel gevoerd. De wijkverbeterplannen worden vervolgens in samenspraak met direct betrokken partijen, waaronder ook inwoners gemaakt. Dit gaat volgens planning in 2021 lopen. Waar het kan worden opvallende uitkomsten uit de leefbaarheidsmonitor meegenomen in het lopend beleid of in aanstaande beleidskeuzes, en -uitvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergroten van de bekendheid van het Buurt Informatie Netwerk (BIN), wat is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid, en aan verkeersprojecten die de gemeente steunt in het kader van gedragsverandering rondom verkeersoverlast bij scholen en in woonwijken.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29